SimSpray maliar - leštič – povlak simulátor

 

SimSpray ™ je vzdelávací systém založený na virtuálnej realite, ktorý umožnuje vzdelávacím inštitúciám zlepšiť účinnosť maliarských a leštenárskych vzdelávacích programov..

Naším cieľom je dostať do odborného štúdia ekologickejšie technológie k životnému prostrediu a drasticky znížiť náklady tak, aby účinnosť praktickej odbornej výučby s tradičným praktickým vyučovaním mohla byť rozvýjaná na neporovnateľnú úroveň pre účastníkov v maďarskom odbornom vzdelávaní...

Je dôležité zdôrazniť, že s využitím simulačného systému vzdelávania bezprostredne inak nedostupnému zvýšeniu efektivity a úrovni  možné výrazne znížiť celkové vylúčenie hrozieb ...

 

SimSpray festő simulator versions

 

Aj v súčasnej dobe sa koná v spolupráci s odborníkmi maďarským jazykom preklad softvéru, takže očakávame, že v septembry, na začiatok  školského roka už bude k dispozícii v madarčine, pre maďarských vzdelávacich inštitúcií ...

Charakteristické vlastnosti:

Reálna 3-D virtuálna realita so skutočnými fyzickými prostriedkami
HLVP podpora priemyselná verzia podporuje aj bezvzduchové vzdelanie, a to bez farby a hmly!
Nastavenia prípravné práce a voľby.
Reálne časovú vizuálnu spätnú väzbu pre študentov.
Prostriedky na hodnotenie v reálnom čase, a zobrazenie pre inštruktorov.
Parametre farbenia, jednoduchá zmena pracovných kusov a pracovného prostredia.
Žiadne znečistenie, spotreba materiálu a energie pri maľovaní ...
Nie sú žiadne nebezpečné vylúčené  organické zlúčeníny!
Ľahko a bezpečne prepravovaným vzdelávacím systémom.
Záznam dát a vyhodnotenie použitia materiálu aj v presnom prevedení.

Výhody:

Poskytuje realisticko-životný zážitok pre študentov, kde používajú skutočnu pištol na farby pri čom vzelávanie sa deje v 100% virtuálnej realite. Nie je vyžadovaná striekacia kabína len v praxi.
Umožňuje všetky parametre potrebné na  profesionálne maliarske a leštiace cvičenie.


- Nastavenie striekania a tlaku vzduchu pištole.
- Správny výber trysky, a dokonalý nácvik technolgie striekania
- Správna vzdialenosť striekania, správné držanie pištoľe a cvičenie rychlosti

 

 

Obsahuje komplexné cvičenia, ktoré s pomocou vizuálných modulov, stavané do vyvynutého systému vzdelávania vedie ruku používateľa.

Dáva okamžité usmernenie študentom, ako zmeniť polohu a rýchlosť pištola pre ideálne pokrytie a kvality.

Poskytuje objektívnú spätnú väzbu výkonu, môžete vidieť a kontrolovať vývoj študenta, jeho silné stránky, a oblasti, kde potrebuje zlepšenie.

Ľahko sa kombinuje už existujúcím rozvrhom hodín, s jednoduchým vložením praktických úloh do existujúceho výcvikového programu.

Znižuje náklady ďalších nástrojov, ktoré sú spojené s výcvikovým zariadením (napr. Komora na leštenie, infražiariče, odsávacie a filtračné systémy, riedidlové diely, čistiace tekutiny, zvyšok použitých farieb, a manipulovanie s ostatným nebezpečným odpadom je  zdarma počas cvičenia).

Vzdelávanie a cvičenie tradičného maľovania a leštenia robí ekologickejším.

Umožní účinného naučenia a nacvičovania  základných maliarských pohybov bez maliarskej kabíny.

Systém je tiež vybavený virtuálnym zariadením, ktorý meria čas strávený s maľovaním, presnosť realizácie, množstvo použitej farby, emisie prchavých organických zlúčenín, s tým robí  ľahko predvídateľnou návratnosti SimSpray.


SimSpray ™ - nastavenia študentom
Správny výber materiálov a správné nastavenie pracovných nástrojov sú dôležitými prvými krokmi pred tým, než študent začne nacvičovať konkrétnych úloh. K potvrdeniu potreby vykonania týchto prípravných úloh, počas používaní SimSpray-u je nutné správne nastavenie, pred tým, než študent môže začať maľovanie.

Výber procesu

Študent si zvolí metódu, ktorú chcete používať na dotykovej obrazovke.

SimSpray Výber procesu

 

Výber pracovných materiálov

Študent si na tejto obrazovke vyberie súčastku, ktorú treba namalovať. Maliarskou prilbou na hlave sa objaví zobrazenie pracovného diela v 3D.

SimSpray Workpiece selection

 

Výber farby

Dotykom správného farebného šesťuholníka na obrazovke študent si vyberie farbu, ktorú bude používať.

Simspray Výber farby

 

Výber prostredia

Tu študent zvolí realistické prostredie v 3D, ktoré uvidí s maliarskou prilbou na hlave.
Študenti možu vybrať medzi tradičnou maľovacou kabínou a medzi dielňou na leštenie.

SimSpray Výber prostredia

 

Nastavenia projektu

Študent s pomocou dotykovej obrazovky nastaví tlak vzduchu, veľkosť trysky, a správný nádrž trysky (gravitácia, sifón, tlak).
V prípade, že nastavenia nie sú správne, systém neumožní študentovi pokračovať

SimSpray Nastavenia projektu


Ak sú nastavenia správne, študent stlačí tlačidlo "Štart". Vybrané prostredie a pracovné dielo bude realistické vo virtálnej realite v maliarskej prilbe a s pomocou 3D okuliarmi. S pištolom, zodpovedajúce originálnému pištolu, užívateľ môže nacvičovať všetky druhy maliarských techník. Používaním tlačidiel na pištole može nastaviť trysk a spotrebu tekutín, ešte pred tým, ako začne cvičiť.
*  Priemyselná verzia SimSpray-u podporuje HVLP, ako aj jednoduché zvládnutie maliarských techník bezvzduchové a s pomocou vzduchu.


SimSpray ™ - názory študentov a pomocné signály

Vzdelávací systém SimSpray s vizuálnou pomocou poskytuje reálno-časovú spätnú väzbu o správnom držaní maliarského pištoľa a o všetkych údajov potrebné pre úspešné malovanie pracovného diela. Vizuálne pomôcky sú možné na individuálné zapnutie a vypnutie. S pomocou softvéru poskytneme úplné vyhlásenie.

Vizuálne pomôcky

SimSpray distance indicator

SimSpray coverage view

Rôzne vizuálne pomôcky môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii na to, aby sme pomohli študentom rýchlo sa naučiť správných maliarských technik. Vizuálne pomôcky ukážu ideálnú riadiacú rýchlosť pištola, správnu vzdialenosť trysku, pravý uhol. (Na obrázku vyššie môžete vidieť všetky tri pomocky) Ak študentovi sa nepodarilo dosiahnuť vhodnú hrúbku na pracovnom diele, nemôže pokračovať maľovanie. V zobrazení krytia môžete prezrieť chyby. V tomto zobrazení zelená farba ukazuje tú časť, kde bola použitá správna hrúbka vrstvy, červená, kde príliš veľa, a modrá kde príliš málo.

 

So SimSprayom inštruktori majú možnosť zmeniť parametre maľby, aby prispôsobili k svojmu tréningovému programu!


SimSpray ™ - inštruktorské zobrazenia a nástroje

Inštruktori majú môžnosť skontrolovať a overiť každý dokončený kus po maľovaní, ale s pomocou reálno-časového monitorovania aj počas práci. Je možné sledovať pracovného diela zo všetkého uhla, aby bolo možné vyhodnotiť kvalitu hotového diela. To tiež odráža úroveň zručnosti užívateľa. S riadením monitora dotykovej obrazovky SimSpraya, inštruktori môžu kontrolovať virtuálne namalované diely rovnako, ako keby kontrolovali fizicky namalovaný skutočný kus. Inštruktorské funkcie  zobrazenia SimSprayu: "Panorama", "zväčšenie" a "otáčanie" zobrazia realistické detaily spojovaní, rohov, a vrubu už virtuaálne namalovaných dielov.

Zobrazenie hotového pracovného diela v 3D

 
Simspray panorama mode Inštruktori s dotykovou obrazovkou možu prepínať na "panoramatický pohľad", otočiť pracovné dielo, aby mohli prehliadnúť diela aj z hornej časti,bočnej strany, a videli aj spodnú časť.
Tieto riadiace funkcie  v "retrospektívnom grafickom znázornení" možu byť použité.

Chyby

 

SimSpray defects mode: drips

SimSpray ukazuje vizuálne chyby v reálnom čase, "v retrošpektívnom  režime" rovnako.

Inštruktori zvýraznia vytvorených kvapôčok, celulitídy, suchého spreja, aby študentom ukázali, kde nebolo vhodné použitie správného uhla, vzdialenosti, rýchlosti, alebo niektorý z parametrov. (Vyššie sú uvedené postriekanie).

Omalované zobrazenie

 

SimSpray coverage map

Inštruktor vidí pracovné dielo podľa farebného značenia, kde zelená znamená, že žiak dosiahol správnej hrúbku, modrá farba znamená, že tvorba hrúbky je príliš mierná a červená, ak je príliš silná.

Grafické zobrazenie

 

SimSpray graph mode

Grafické zobrazenie ukazuje čiary v 3D polohu pištola (vzdialenosť od prac.diela a rýchlosť) v reálnom čase a každú vrstvu.

Na pravej strane v dolnej časti sú grafy na vzdialenosť, uhol a rýchlosť, ktoré môžu byť zapnuté a vypnuté pre každú vrstvu. Tieto grafy ukazujú, že študent bol v rámci limitovej hodnoty parametrov stanovených inštruktorom, alebo nie.

 
SimSpray poskytuje ďalšie nástroje pre inštruktorov, aby plne mohli oceniť používanie materiálov po každých maliarských úloh, aby bolo možné riadiť vizuálnej pomoci študentov. Možnosť sledovať účinnosti s používaním virtuálneho vzdelávacieho systému a vypočítať ukazovateľov zisku SimSprayu.

 

Projekt editor

 

SmiSpray project editor S používaním "administratívného panela nástroju "- prístup je chránený heslom, inštruktori sú sprístupnený k editoru projektu SimSpray.

Editor projektu umožní, aby objednali prispôsobivé projekty ku každému komponentu, presne možu určiť počet a typov vrstiev a jedinečné parametre charakteristické techniky (vrstvení, tlak vzduchu, tlak tekutiny, rýchlosť, uhol) a hodnoty tolerancie nastavenia. Študenti pri vlastnom nastavovaní vyberú, v ktorom projekte pracujú.

Správy o študentov

 

SimSprayStudentReportExample Potom, čo sa študent dokončil svoj projekt, informácie budú uložené ako Študentské Správy SimSpray. Obsahuje obrazy a výsledky o dokončenom projektu. Tieto parametre projektu, a informácie o individuálnom výkone (vrátane grafov a počty bodov) sú tiež podrobne popísané v tejto správe.

To umožňuje inštruktorom sledovať pokroky študentov v priebehu školského roka a určiť, na ktoré oblasti fungovali dobre a kde je treba venovať väčšiu pozornosť.

Menu retrošpekcie

 

SimSpray summary view Menu retrošpekcia ukazuje hotového povlaku v dimenzii 3D, a počet bodov rozpočítáva podrobne na základe účinnosti prenosu, tvorenia povlaku, uhla, vzdialenosti, rýchlosti, a dáva celkový počet bodov na povlak.

Tu si môžete prezrieť množstvo farieb použité počas procesu povliekania a ("nadmerné sprejovanie" alebo užívanie) zbytočne požitých farieb. (Na snímke hore je "čerstvo vysušený" priehľadný lak na nárazníku).

Meter na malovanie

 

SimSpray Paintometer Paintometer roi calculator

Na obrazovke Meter na malovanie, môžete vidieť súhrn o použití systému, ktorý pomáha pri výpočte návratných sadzieb SimSpray.
Meter na malovanie v súhrnnej tabulke zobrazuje čas stráveného v SimSpray, čas strávené s maľovaním, použité množstvo farby a nevyužitej farby, a počet namalovaných diel.

 

 SimSpray 3.0 Edge Blending Module

SimSpray 2.0 Powder - Faraday Activity
SimSpray 3.0 Powder - Coating
SimSpray 2.0 Powder - Brief Look